Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2019

piklibia
4524 0ed8
Reposted fromNocephya Nocephya viastarbug starbug

September 29 2019

piklibia
1145 5af3 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialifeless lifeless

September 28 2019

piklibia
9201 5ca9 500
Reposted fromtichga tichga viaPuck152 Puck152

September 25 2019

piklibia

September 24 2019

piklibia
1196 1f6e 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viamushu mushu

September 22 2019

piklibia
Reposted fromFlau Flau viaPuck152 Puck152

September 21 2019

piklibia
7266 eb87
Reposted fromtichga tichga viamushu mushu

September 20 2019

piklibia

September 18 2019

piklibia
3319 4107 500
Reposted frompiehus piehus viajustonebullet justonebullet

September 16 2019

piklibia
0665 1720 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialifeless lifeless

September 15 2019

piklibia
8449 e501 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasstefania sstefania
piklibia
Reposted fromshakeme shakeme viajustonebullet justonebullet

September 11 2019

piklibia
Reposted fromgruetze gruetze vialifeless lifeless
piklibia
7431 0397
me
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen vialifeless lifeless
piklibia
6596 d6dd 500
Reposted fromfungi fungi viamushu mushu
piklibia
6478 b8f2 500
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viamushu mushu

September 10 2019

piklibia
6688 50c4
Reposted fromzciach zciach

September 06 2019

piklibia
3690 342f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamushu mushu

August 28 2019

piklibia
Życie w przewlekłym osamotnieniu wygasza w człowieku zdolność i chęć do dzielenia się tym co przeżywa. Przestaje nawet zapamiętywać zdarzenia w których uczestniczył. Bo tak naprawdę doświadczamy po to, by się podzielić tym z innymi. Nie mając ochoty, umiejętności, i wiedzy o własnym życiu, próby rozmowy z człekiem samotnym stają się bardzo nieatrakcyjne, mozolne i toporne, czeba wszystko z niego wyciągać. Przez to też nie przyciąga ludzi do siebie, pogłębiając stan w jakim się dawno temu z jakiegoś pechowego powodu znalazł. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapomoor pomoor

August 25 2019

piklibia
Reposted fromFlau Flau viamushu mushu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl